شبكة مشاركة

فیلم عنکبوت مقدس

فیلم عنکبوت مقدس به کارگردانی علی عباسی، تا به امروز بحث‌برانگیزترین فیلم جشنواره کن بوده است.

عمود العمود

حظر المشاركة

شبكة مشاركة

فیلم عنکبوت مقدس

فیلم عنکبوت مقدس به کارگردانی علی عباسی، تا به امروز بحث‌برانگیزترین فیلم جشنواره کن بوده است.