نگاهی به فیلم زالاوا اوج هیجان، کمدی و ترس در یک قاب

روستانشینانی که بعد از مواجهه با فردِ جن‌زده، خواه غریبه‌ای باشد یا خواه دخترشان، با تیر تفنگ یا تیزیِ دشنه‌ای از پایین‌تنه‌ی آدم جن‌زده خون جاری می‌کنند تا به همین واسطه جن هم از بدنِ آن فرد خارج شود و جن‌گیر بتواند آن را بگیرد. همین مسئله هم در سکانس افتتاحیه‌ی فیلم نمایش داده می‌شود. جایی که دخترکی جن‌زده، از ترس ناقص‌شدن و تیرخوردن، عقب‌عقب از بلندی می‌افتد و می‌میرد. در روستایی که خیلی از آدم‌هایش معلولیتی ناشی از تیرخوردن دارند.