آشنایی با کتاب وابستگی ممنوع اثر آندری ندلکو

وابسته شدن در طبیعت انسان است. ممکن است این وابستگی در غالب یک رابطه‌ی عاطفی یا دوستانه باشد و یا در روابط خانوادگی. اما اگر این وابستگی شما را محدود کند چه؟ در چنین شرایطی ناگهان متوجه می‌شوید که در روابطی ازهم‌گسیخته و نامناسب گیر افتاده‌اید. به جای آنکه عشق، همدلی و امنیت را تجربه کنید گرفتار اضطراب و انکار می‌شوید.