افتخاری دیگر برای سریال «آکتور»/ «آکتور» قرار است با دوبله فرانسوی و آلمانی توسط پلتفرم و کانال آرته در اروپا پخش شود

افتخاری دیگر برای سریال «آکتور»/ «آکتور» قرار است با دوبله فرانسوی و آلمانی توسط پلتفرم و کانال آرته در اروپا پخش شود