نگاهی به سریال معجزه صد ساله

سریال معجزه صد ساله داستان علی طاهر ۱۳۰ ساله ای را نقل می کند که هنگام جنگیدن در جبهه ساکاریا به کشته می شود. نام اصلی او کمال است. معجزه ای که در زمان دفن او اتفاق افتاد، دوباره به او زندگی می بخشد.