سکانسی سانسورشده از نعیمه نظام‌دوست در فیلم «ورود و خروج ممنوع» که با بازتابی گسترده و استقبال مردم رو به رو شد

سکانسی سانسورشده از نعیمه نظام‌دوست در فیلم «ورود و خروج ممنوع» که با بازتابی گسترده و استقبال مردم رو به رو شد