پایان سومین فینال «شب‌های مافیا، زودیاک»/ امیرحسین هاشمی عملکردی عجیب داشت، او دو مافیا را شناخته بود اما روی شهروند تفنگ کشید

پایان سومین فینال «شب‌های مافیا، زودیاک»/ امیرحسین هاشمی عملکردی عجیب داشت، او دو مافیا را شناخته بود اما روی شهروند تفنگ کشید