نقش اکسسوری در طراحی دکوراسیون داخلی چیست؟

اکسسوری درعلم حقوق به معنای هم دست و شریک جرم می باشد اما در صنعت مربوط به طراحی دکوراسیون منظور از اکسسوری وسایل تزئینی می باشند.