رکوردی که به نام رضا بهرام در موسیقی پاپ ایران ثبت شد

رضا بهرام با فروش ۱۶ سانس متوالی کنسرت در «یزد» جدید ترین رکورد فروش متوالی سانس های کنسرت در موسیقی پاپ ایران را شکست. این خواننده از ۹ تیرماه در سالن تربیت معلم یزد در حضور همشهری هایش روی صحنه رفت و تا ۱۹ تیرماه ادامه داشت. رضا بهرام پیش تر ۱۲ سانس در تبریز و ۱۰ سانس در اهواز روی صحنه رفته بود و کنسرت یزد جدیدترین رکورد این خواننده بود.