حواشی چهارمین قسمت از سریال «گناه فرشته» که اشاره‌ای به ماشا‌الله شمس‌الواعظین داشت، اما اعتراض انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را در پی داشت

حواشی چهارمین قسمت از سریال «گناه فرشته» که اشاره‌ای به ماشا‌الله شمس‌الواعظین داشت، اما اعتراض انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را در پی داشت