خانه کوچک و داستان ناتمامش

داستان، پدری دلسوز و زحمت‌کش دارد (نه فقط به عنوان دو تا برچسب، بلکه به عنوان یک شخصیت کامل شده چنین خصوصیاتی در آقای اینگلز است).