علت خداحافظی‌ حسین مهری از «شب‌های مافیا؛ زودیاک»| «بازی مافیا نه کار اصلی و نه دغدغه من است. فقط هم به خاطر مسائل مالی در آن بازی کردم.»

حسین مهری چند روز پیش مصاحبه‌ای با باشگاه خبرنگاران توانا انجام داده بود. درباره علت خداحافظی‌اش از «شب‌های مافیا؛ زودیاک» گفته: «۲۸ سال است که بازیگری می‌کنم. بازی مافیا نه کار اصلی و نه دغدغه من است. فقط هم به خاطر مسائل مالی در آن بازی کردم.»