حضور رویا نونهالی بدون حجاب در مراسم یادبود ایران درودی، نقاش و شاعر ایرانی/ سوء تفاهمی که باعث واکنش مخاطبان شد

حضور رویا نونهالی بدون حجاب در مراسم یادبود ایران درودی، نقاش و شاعر ایرانی/ سوء تفاهمی که باعث واکنش مخاطبان شد