درخشش تمام‌نشدنی پارسا پیروزفر/ پیروزفر سه دهه توانسته با ایفای نقش‌های متفاوت و اثرگذار جایگاه ویژه‌ای نزد مخاطبان به دست بیاورد

درخشش تمام‌نشدنی پارسا پیروزفر/ پیروزفر سه دهه توانسته با ایفای نقش‌های متفاوت و اثرگذار جایگاه ویژه‌ای نزد مخاطبان به دست بیاورد