دکوراسیون اتاق نوزاد

آماده کردن یک اتاق برای کودک نو رسیده همیشه بخشی از لذت بچه دار شدن و توسعه یک خانواده است و تولد نوزاد همواره واقعه ای است که دیگر اعضای خانواده چند ماه در انتظار آن بوده اند.