آیا شمع تراپی با استفاده از رنگ‌ها، دارای قدرت و خواص منحصر به خود است و می تواند قدرت خارق العاده ای در زندگی ایجاد کند؟

شمع بازتابی از درون شما است. شما با این روش خود واقعیتان را می بینید و بر تمامی احوالات خود متمرکز می شوید. یک شمع با سوختن خود به شما خواسته هایتان را یادآوری می کند و شما با کمک نور آن تغییراتی که میخواهید در خود بوجود آورید را مرور می کنید.

شمع‌ تراپی، یک روش درمان طبیعی (خلاصی از بیماری های روحی و جسمی) است که قدمت آن به صدها و شاید هزاران سال پیش باز گردد

شمع‌ تراپی، یک روش درمان طبیعی (خلاصی از بیماری های روحی و جسمی) است که قدمت آن به صدها و شاید هزاران سال پیش باز گردد