طراحی دکوراسیون مغازه

دکوراسیون مغازه بايد طوری باشد که مشتری کل مسير را طی کند. يکى از ترفندها اين است که در پايان مسير، کالايی خاص و جذاب قرار داده شود تا مشتری را برای طی کردن کل مسير تشويق کند.