روایت ناتمام سیما

ماجرای روانشناسی است که شهرت بسیاری دارد اما افشای یک‌ خبر در فضای مجازی، زندگی او را دستخوش تغییر می‌کند. این اثر الگو و پیام مثبت پررنگی با خود به همراه ندارد.