بعد از کشمکش‌های فراوان و نام بردن اسامی متفاوت برای اجرای فصل جدید برنامه «هفت»، بالاخره قرعه به نام بهروز افخمی افتاد

بعد از کشمکش‌های فراوان و نام بردن اسامی متفاوت برای اجرای فصل جدید برنامه «هفت»، بالاخره قرعه به نام بهروز افخمی افتاد