فوتوکال فیلم «بی رویا» در جشنواره ونیز

فیلم بی رویا در جشنواره ونیز