از وداع تلخ مسعود کیمیایی با رفیق شفیق خود، تا برگزاری هفته فیلم داریوش مهرجویی از شنبه ۲۹ مهرماه در شبکه نمایش

روز وداعی سخت با یکی از ستون‌های قدرتمند سینمای ایران… سینمایی که چند روزی است برای قتل داریوش مهرجویی در بهت و حزنی عمیق فرو رفته و امروز چهارشنبه ۲۶ مهرماه، برای بدرقه‌اش خاموش شده است.