«پرویزخان»/ بررسی بازی سعید پورصمیمی، مهدی فخیم‌زاده، لوون هفتوان، سه شخصیت با نام پرویز در موقعیت‌ها و چالش‌های مختلف

«پرویزخان»/ بررسی بازی سعید پورصمیمی، مهدی فخیم‌زاده، لوون هفتوان، سه شخصیت با نام پرویز در موقعیت‌ها و چالش‌های مختلف