نقش ارامنه در پیدایش و پیشرفت صنعت سینمای ایران، از اوانس اوگانیانس(جد بزرگ سینمای ایران) تا ماهایا پطروسیان بازیگری خوش نقش

نقش ارامنه در پیدایش و پیشرفت صنعت سینمای ایران، از اوانس اوگانیانس(جد بزرگ سینمای ایران) تا ماهایا پطروسیان بازیگری خوش نقش