قضاوت یک عاشقانه ی پیچیده

جیلین متهم به قتل شوهرش، بازپرس ایلگاز کایا است. اما این فقط صحنه‌ایست برای جذب مخاطب، تا ماجرا را پیگیری کند.