مصاحبه با محمود حسینی‌زاد نویسنده رمان «بیست زخم کاری»/ شخصیت‌های ساخته رمانم در سریال سرنوشتی پیدا کردند که ارتباطی با اثرم ندارند

مصاحبه با محمود حسینی‌زاد نویسنده رمان «بیست زخم کاری»/ شخصیت‌های ساخته رمانم در سریال سرنوشتی پیدا کردند که ارتباطی با اثرم ندارند