درگذشت برایان رندال عکاس معروف آمریکایی

خانواده برایان رندال فاش کردند که او سه سال مخفیانه با بیماری ای ال اس درگیر بود. برایان در آخر هفته و پس از سه سال مبارزه با این بیماری درگذشت.