کتاب «زندگی خود را طراحی کنید» اثر بیل بورنت و دیوید ایوانس، به شما می‌آموزد تا در زندگی خود مانند یک طراح فکر کنید

کتاب «زندگی خود را طراحی کنید» اثر بیل بورنت و دیوید ایوانس، به شما می آموزد تا در زندگی خود مانند یک طراح فکر کنید