آنتیلیا آسمان خراشی شخصی در دنیا

تا به حال دیده بودیم که افراد ثروتمند، در خانه های چند هزار متری و ویلایی زندگی کنند، اما این که یک خانواده بخواهد تمام یک ساختمان بلند مرتبه را برای زندگی انتخاب نماید، موردی است که تا به حال نشنیده ایم و بسیار عجیب جلوه می کند.