هنر میناکاری چیست؟

میناکاری به اندازه قدیمی ترین تمدن هاي تاریخ بشر مانند مصریان و امپراتوري روم قدمت دارد، قدمت میناکاری حداقل به پنج هزار سـال پیش در فلات ایران برمی گردد. تعداد زیادي جواهر و اشـیا مورد استفاده براي هنرهاي تزئینی که با لعاب و مینا مورد استفاده قرار گرفته اند، در مناطق مختلف جهان کشف شده اند و این گواهی بر محبوبیت گسترده این صنایع دستی از دوران باستان است.