نمایش چه کسی جوجه تیغی را کشت ؟

نمایش چه کسی جوجه تیغی را کشت با هنرمندی بهرام افشاری در تماشاخانه پردیس شهرزاد با استقابل چشم گیری بروی صحنه رفت