رنسانس در فرانسه

رنسانس در فرانسه شور و شوق فرانسه در قرن شانزدهم چندان نیاز به توضیح ندارد. بازیابی سریع دوران باستان و گنجینه های آن مصادف شد با جنگ با مدرسیگری. نوافلاطون گرایی در اوج بود و پترارک صاحب نفوذ بیش از حدی در سانه (غزلواره) سرایان فرانسوی. سه قطب نیرومند اندیشمندان را به خود جذب می کردند: کاتولیسیزم سنتی، کالوینیسم و چیزی مبهمتر به اسم نئوپاگانیسم (شرک جدید) با علم خودش، شکاکیتِ به شیوه ی مونتنی اش، و اسطوره های خودش.