کتاب “عادت‌های اتمی” اثر جیمز کلیر، کتابی برای غلبه بر عادات نامناسب

کتاب “عادت‌های اتمی: تغییر رفتارهای کوچک، تأثیر بزرگ” نوشته جیمز کلیر است. این کتاب به مطالعه و درک عادت‌ها و نحوه تغییر آن‌ها می‌پردازد. نویسنده در این کتاب به بررسی نقش عادت‌ها در زندگی ما می‌پردازد و راهکارهایی را ارائه می‌دهد تا بتوانیم عادت‌های نامطلوب را تغییر داده و عادت‌های مفید را در زندگی خود پیاده کنیم.