سیاه قلم(Chiaroscuro)

نقاشی سیاه قلم از جمله تکنیک های اولیه نقاشی است که به عنوان پایه و اساس هنر نقاشی از آن نام برده شده است. طرفداران این تکنیک بیشتر به آثار ترسیم شده در سبک های هایپر رئال و طراحی چهره علاقه مند می باشند.