Cinderella با نقدی جنجالی

فیلم Cinderella مخاطب مشخصی را به رسمیت نشناخته است. تعداد قابل توجهی از لحظات آن برای مخاطب کودک نامناسب و بی‌معنی هستند.