تاثیر گلدان بر دکوراسیون داخلی

گلدان ها و ساختار گیاهان می تواند نقش عایق در برابر نویز ها و صداهای محیط را ایفا نماید و سطح آن ها را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.