رئالیتی‌شو «همزاد من»/ در مسابقه «همزاد من»، دو گروه ِدو نفره در چالش ‎هایی شرکت ‌می‌ کنند تا مشخص شود مهمانان چقدر از یکدیگر شناخت دارند

رئالیتی‌شو «همزاد من»/ در مسابقه «همزاد من»، دو گروه ِدو نفره در چالش ‎هایی شرکت ‌می‌ کنند تا مشخص شود مهمانان چقدر از یکدیگر شناخت دارند