اتاقک گلی عشقی در میان آشوب

فیلم اتاقک گلی آمیخته ای از عشق، ایثار، شجاعت، خانواده دوستی، وطن پرستی و امید است. درباره جوانی به «شاهو» (تورج الوند) است در منطقه اسلام آباد غرب. عاشق دختری به «خزال» است. چالش هایی با خانواده دختر برای ازدواج دارد.