تاریخچه‌ی خیره‌کننده‌ترین ونیز، شهر شناور روی آب

ونیزی‌ها توانستند با کمک روشی زیرکانه اینکار را انجام دهند: برای ایجاد پی استوار بر روی آب، ستونهای چوبی (شمعک) به داخل ماسه زیر آب طوری فرو برده می‌شده است که در جای خود محکم باقی بمانند. سپس بر روی این ستونهای چوبی یک پلتفرم چوبی قرار داده می‌شد و در آخر با مصالح بنایی یک دال (دال در ساختمان به عضوی از سازه گفته میشود که ضخامت آن نسبت به طول و عرضش کمتر بوده ) و سپس خود ساختمان بنا می‌گشت.

حضور لیلا حاتمی در جشنواره ونیز

لیلا حاتمی داور بخش رقابتی اصلی جشنواره ونیز است.