روند تغییرات در پوشش زنان قاجار

پوشش زنان قاجار را می‌توان در منابع و سفرنامه‌های به‌جا مانده از آن دوران ديد. با توجه به منابع و سفرنامه‌ها و خاطرات و تصاویر این دوره، می‌توان گفت که زنان ایران دارای پوششی کامل بوده‌اند؛ البته پوشش زنان در عصر قاجار در محيط خانه و بيرون از آن، دارای تغییراتی بوده‌است.