بیوگرافی لانا دل ری (Lana Del Rey)/ لانا دل ری، به دلیل اهمیت به فرهنگ دههٔ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ وابسته به آمریکا مورد توجه است

بیوگرافی لانا دل ری (Lana Del Rey)/ لانا دل ری، به دلیل اهمیت به فرهنگ دههٔ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ وابسته به آمریکا مورد توجه است