انواع نورپردازی ساختمان

نورپردازی ساختمان نقش کلیدی در طراحی داخلی دارد. چراکه دیوار ها و سقف نقش مهمی در نورپردازی داخلی ساختمان ایفا می کنند.