فیلم Shelter(پناهگاه) با موضوعی ترسناک به کارگردانی مانس مارلیند و بیورن استاین است/ دیوید شیطان در پی پناهگاهی برای خودش می‌گردد

فیلم Shelter(پناهگاه) با موضوعی ترسناک به کارگردانی مانس مارلیند و بیورن استاین است/ دیوید شیطان در پی پناهگاهی برای خودش می‌گردد